P R O J E K T L I GJ “PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NW LIGJIN NR. 9587, datë 20.7.2006 “PËR MBROJTJEN E BIODIVERSITETIT” I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 305

PDF

|

XML

 

stema1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Kuvendi

 

 

P R O J E K T L I GJ

 

 

Nr._____/2022

 

 

“PËR

 

NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NW LIGJIN NR. 9587, datë 20.7.2006 “PËR MBROJTJEN E BIODIVERSITETIT” I NDRYSHUAR

 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

 

V E N D O S I:

 

Në ligjin nr.9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit” i ndryshuar parashikon, bëhen këto shtesa dhe ndryshime, si më poshtë vijon:

 

 

Neni 1

 

Në nenin 54  bëhen ndryshimet dhe shtesa si më poshtë

 

  1. Në përmbajtje të këtij neni fjalët “Inspektorati që mbulon fushën e mbrojtjes së mjedisit” zëvendësohen me fjalët “Struktura përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit”.

 

  1. Pika 3 ndryshon si më poshtë vijon:

“3. Struktura përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit, për kundërvajtjet administrative të parashikuara në pikën 2 të këtij neni, jep dënimin kryesor me gjobë:

a) Për shkeljet e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “d”, “dh”, “ë” dhe “j”, nga 390 000 (treqind e nëntëdhjetë mijë) lekë deri në 650 000 (gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) lekë;     

b) Për shkeljet e përcaktuara në shkronjat “ç”, “e”, “g”, “gj”, “h” dhe “i” nga 13 000 (trembëdhjetë mijë) lekë deri në 390 000 (treqind e nëntëdhjetë mijë) lekë.   

 

  1. Pas pikës 3, shtohet pika 3/1 me përmbajtje si më poshtë:

“3/1. Gjoba e vendosur për kundravajtjet e parashikuara në pikën 3 të këtij neni përbën titull ekzekutiv dhe paguhet brenda periudhës së përcaktuar në nenin 30 të ligjit nr.10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”.

 

Neni 2

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

 

K R Y E T A R I

 

 

LINDITA NIKOLLA

 

 

 

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.