Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Për disa ndryshime në vendimin nr. 417, datë 25.06.2014, të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e tarifave të lejeve të mjedisit”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 12.06.2023

|

Data e Mbylljes: 01.07.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 236

Projektvendim për "Miratimin e Planit Kombëtar për menaxhimin e sigurt të kimikateve"

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 21.02.2023

|

Data e Mbylljes: 21.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 294

““Për disa ndryshime në Ligjin nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor"

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 02.02.2023

|

Data e Mbylljes: 02.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 398

Për miratimin e rregullores për monitorimin, raportimin e shkarkimeve të gazeve me efekt serrë dhe të informacioneve të tjera, që lidhen me ndryshimet klimatike në nivel kombëtar

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 01.12.2022

|

Data e Mbylljes: 12.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 847

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, i ndryshuar

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 27.10.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 663

Për rastet e dhënies në përdorim dhe për ndryshimin e kategorisë së përdorimit, procedurat dhe dokumentacioni përkatës për ndryshimet e sipërfaqeve dhe pakësimin në volum nga Fondi Pyjor Kombëtar apo zgjerimin e tyre

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 25.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 482

“Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligj nr.9867, datë 31.1.2008 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së egër”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 24.10.2022

|

Data e Mbylljes: 27.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 493

Projektvendim për Miratimin e Kërkesave për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.09.2022

|

Data e Mbylljes: 27.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1136

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 28.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 665