Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit” i ndryshuar”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.03.2023

|

Data e Mbylljes: 25.04.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 47

Për përcaktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 21.03.2023

|

Data e Mbylljes: 17.04.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 221

Projektligj “Për disa ndryshime në Ligjin, Nr.71/2019, “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 20.03.2023

|

Data e Mbylljes: 20.04.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 197

Projekligji "Per administrimin e objekteve te konfiskuara si ndertime pa leje me qellim perdorimin e tyre per interes publik apo strehim social, si dhe zbutjen e pasojave sociale te shkaktuara"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 17.03.2023

|

Data e Mbylljes: 17.04.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 180

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.25/2022, “PËR MBËSHTETJEN DHE ZHVILLIMIN E STARTUP-EVE"

Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

|

Postuar më: 17.03.2023

|

Data e Mbylljes: 14.04.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 268

Projektvendim “Për miratimin e strategjisë kombëtare për kërkimin shkencor, teknologjinë dhe inovacionin 2023-2030 dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj"

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 10.03.2023

|

Data e Mbylljes: 11.04.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 569

PARTNERITETI PËR QEVERISJE TË HAPUR - PLANI KOMBËTAR 2022-2024 DRAFT 6 Mars 2023

Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve

|

Postuar më: 06.03.2023

|

Data e Mbylljes: 20.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 234

Projektvendim "Për miratimin e Rregullores së Përgjithshme të Metodologjisë së përcaktimit të dënimeve administrative, në procesin e inspektimit"

Inspektoriati Qendror

|

Postuar më: 27.02.2023

|

Data e Mbylljes: 25.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 187

Plani Vjetor Konsultimi Publik 2023 AMBU

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore

|

Postuar më: 23.02.2023

|

Data e Mbylljes: 31.12.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 103

Draft Plani i Menaxhimit i Basenit Ujor Mat

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore

|

Postuar më: 22.02.2023

|

Data e Mbylljes: 22.04.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 114