Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

PROJEKTVENDIM PËR "MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR MENAXHIMIN E SIGURT TË KIMIKATEVE"

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 21.02.2023

|

Data e Mbylljes: 21.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 98

Projekt udhëzim "Për kushtet teknike të importit tregtimit, të mirëmbajtjes, së testimit, të shërbimit të aparateve të fikseve të zjarrit''

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 20.02.2023

|

Data e Mbylljes: 20.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 172

“PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN Nr. 91/2013 “PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR"

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 02.02.2023

|

Data e Mbylljes: 02.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 174

Strategjinë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2022-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 21.11.2022

|

Data e Mbylljes: 13.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 327

Projektligji “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 31.10.2022

|

Data e Mbylljes: 30.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 629

Për rastet e dhënies në përdorim dhe për ndryshimin e kategorisë së përdorimit, procedurat dhe dokumentacioni përkatës për ndryshimet e sipërfaqeve dhe pakësimin në volum nga Fondi Pyjor Kombëtar apo zgjerimin e tyre

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 25.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 283

Projektvendim për Miratimin e Kërkesave për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.09.2022

|

Data e Mbylljes: 27.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 756

Projektligjin “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 19.09.2022

|

Data e Mbylljes: 14.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 634

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 12.09.2022

|

Data e Mbylljes: 26.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 552

Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr.162, datë 4.12.2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, i ndryshuar

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 730