Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

Për miratimin e planit të emergjencës për gazin natyror në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 19.06.2023

|

Data e Mbylljes: 17.07.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 191

Për disa ndryshime në vendimin nr. 417, datë 25.06.2014, të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e tarifave të lejeve të mjedisit”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 12.06.2023

|

Data e Mbylljes: 01.07.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 236

Projektligj Per nje shtese dhe nje ndryshim ne Ligjin Nr. 57/2019 "Per Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise"

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 18.05.2023

|

Data e Mbylljes: 15.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 354

Projektvendim per Miratimin e planit te veprimit per zbatimin e rezolutes 1325 te keshillit te Sigurimit te organizatesse Kombeve te Bashkuara 'Per gruan, paqen dhe sigurine" 2023-2027, ne Republiken e Shqiperise.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 18.05.2023

|

Data e Mbylljes: 15.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 327

Plani Kombetar per Emergjencat Civile

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 17.05.2023

|

Data e Mbylljes: 14.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 280

Projektligjin “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 26.04.2023

|

Data e Mbylljes: 23.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 244

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7975, DATË 26.7.1995 “PËR BARNAT NARKOTIKE DHE LËNDËT PSIKOTROPE”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 26.04.2023

|

Data e Mbylljes: 24.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 373

Projektvendim për "Miratimin e Planit Kombëtar për menaxhimin e sigurt të kimikateve"

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 21.02.2023

|

Data e Mbylljes: 21.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 294

Projekt udhëzim "Për kushtet teknike të importit tregtimit, të mirëmbajtjes, së testimit, të shërbimit të aparateve të fikseve të zjarrit''

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 20.02.2023

|

Data e Mbylljes: 20.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 357