Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

“Masat prioritare në kuadër të Reformës së Administratës Pulike, 2023 – 2030”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 09.09.2023

|

Data e Mbylljes: 06.10.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 503

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik””

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 21.06.2023

|

Data e Mbylljes: 20.07.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 932

Projektligji për Sigurinë Kibernetike

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 26.04.2023

|

Data e Mbylljes: 24.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 1324

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit” i ndryshuar”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.03.2023

|

Data e Mbylljes: 25.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 533

Për përcaktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 21.03.2023

|

Data e Mbylljes: 17.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1305

Projektligji “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 07.12.2022

|

Data e Mbylljes: 10.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 786

Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021-2030 (SKZHIE III)

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 31.10.2022

|

Data e Mbylljes: 25.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 2452

Njoftim për zhvillimin e konsultimit publik me grupet e interesit, lidhur me projektligjin “Për titujt e nderit dhe titujt vendorë të nderit në Republikën e Shqipërisë”.

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 21.09.2022

|

Data e Mbylljes: 21.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 564

Projektligji “Për dekoratat në Republikën e Shqipërisë”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 15.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1096

Projektligji “Per informacionin e klasifikuar”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 20.12.2021

|

Data e Mbylljes: 20.01.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1698