Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 12.11.2018

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 03.06.2019

Projektligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 103/2016, "Per akuakulturen""

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 07.11.2018

PROJEKTLIGJI “PËR PRODUKTET PLEHRUES”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 18.06.2019

Projektligj "Per skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore "

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.07.2018