Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Raporti Vjetor i Transparences ne Procesin e Vendim-Marrjes per vitin 2020

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 02.03.2021

Projektvendimi "Identifikimi i Zonave te Percaktuara per Akuakulture ne Zonen Bregdetare te Shqiperise"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 20.01.2021

Projektligji "Per Vreshtarine dhe Veren"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 30.06.2020

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 105/2016 "Per Mbrojtjen e Bimeve" te ndryshuar, i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.04.2020

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 64/2012 "Per Peshkimin" , i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.01.2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9863, DATË 28.1.2008 “PËR USHQIMIN”, I NDRYSHUAR

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 08.10.2019

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 12.11.2018