P R O J E K T L I GJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.15/2019 “PËR NXITJEN E PUNËSIMIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2022

|

Data e Mbylljes: 23.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 910

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.