Për njoftimin paraprak të projektligjit "Për një shtesë në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 13.09.2022

|

Data e Mbylljes: 10.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 736

PDF

|

XML

Qeveria shqiptare ka ndërmarrë një proces gjithëpërfshirës të Këshillimit Kombëtar për Shqipërinë. Një ndër pyetjet drejtuar qytetarëve konsistonte në çështjen nëse duhen ashpërsuar dënimet për personat përsëritës në kryerjen e krimeve të rënda kundër personit, duke e dyfishuar dënimin për ta dhe duke hequr të drejtën e gjykimit të shkurtuar për autorët që kryejnë dhunë në familje dhe krime ndaj fëmijëve (pyetja nr. 2). Si bazë arsyetuese për përcaktimin e kësaj pyetjeje, është parashikuar se kjo masë garanton që autorët përsëritës të krimeve të rënda kundër personit të marrin dënime edhe më të ashpra se ato që parashikojnë ligjet në fuqi, ndërkohë që personat që ushtrojnë dhunë në familje dhe krime kundër fëmijëve të mos kenë mundësi të përfitojnë ulje dënimi prej gjykimit të shkurtuar.

Në këtë kuadër, pas vlerësimit pozitiv të këtij pyetësori, është ndërmarrë nisma për ashpërsimin e dënimeve penale për të dënuarit përsëritës për krime të kryera me dashje duke shtuar një parashikim në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nëpërmjet këtij projektligji synohet parandalim i posaçëm i për uljen e nivelit të kriminalitetit për krimet e kryera me dashje nga persona të cilët janë dënuar më parë po për një krim të kryer me dashje. Në rastin e krimeve të kryera me dashje nga të dënuarit përsëritës, dënimit të përcaktuar nga dispozita përkatëse i shtohet edhe dënimi shtesë, i cili varet nga lloji i krimit të ri të kryer, kohëzgjatjes mes kryerjes së veprave penale, faktit nëse vepra e re penale kryhet para apo pas përfundimit të dënimit të mëparshëm si dhe faktit nëse autori është dënuar më parë si përsëritës në kryerjen e krimeve me dashje.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.