P R O J E K T L I GJ “PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 28.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 458

PDF

|

XML

 

stema1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Kuvendi

 

 

P R O J E K T L I GJ

 

 

Nr._____/2022

 

 

“PËR

 

NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

 

V E N D O S I:

 

Në ligjin nr. 81/2017 “Për Zonat e Mbrojtura”, bëhen shtesa dhe ndryshimet, si më poshtë vijon:

 

Neni 1

 

Në pikën 1 të nenit 66, pas shkronjës “b” shtohet shkronja “c” me këtë përmbajtje:

“c) Struktura përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit, brenda detyrave dhe përgjegjësive të caktuara në dispozitat ligjore në fuqi, kryen funksionet inspektuese në zonat e mbrojtura, pavarësisht nga forma e pronësisë së administrimit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe aktet nënligjore në zbatim të tij;

Neni 2

 

Në nenin 67 bëhen ndryshimet si më poshtë:

 

1. Pika 1 ndryshon si më poshtë:

1. Kur shkeljet nuk përbëjnë vepër penale, por përbëjnë kundërvajtje administrative, të cilat grupohen si më poshtë:

a) për ndotjen dhe dëmtimin e zonës së mbrojtur nga shkarkimet mbi normë të veprimtarive që zhvillohen jashtë zonës, por në afërsi të saj, subjekti dënohet me gjobë nga 130 000 (njëqind e tridhjetë mijë) deri në 390 000 (treqind e nëntëdhjetë mijë) lekë;

b) për zhvillimin në zonë të veprimtarive që nuk janë pajisur me leje mjedisi, subjekti dënohet me gjobë nga 1 300 000 (një milion e treqind mijë) deri në 2 600 000 (dy milion e gjashtëqind mijë) lekë;

c) për mospërmbushje dhe mosrespektim të kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit, sipas parashikimeve të këtij ligji, subjekti dënohet me gjobë nga 650 000 (gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) deri në 1 300 000 (një milion e treqind mijë) lekë;

ç) për dëmtim të zonave të mbrojtura nga pronarët e pasurive private që ndodhen brenda zonës, subjekti dënohet me gjobë nga 65 000 (gjashtëdhjetë e pesë mijë) deri në 104 000 (njëqind e katër mijë) lekë;

d) për dëmtim të zonave të mbrojtura nga përdoruesit e zonës, me gjobë nga 65 000 (gjashtëdhjetë e pesë mijë) deri në 104 000 (njëqind e katër mijë) lekë.

 

2. Në pikën 2, fjalët “ Inspektorati i Policisë Pyjore´zëvendësohen me “Struktura përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit

 

3. Pika 4 ndryshon si mëposhtë:

 “4. Gjoba e vendosur për kundravajtjet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni përbën titull ekzekutiv dhe paguhet brenda periudhës së përcaktuar në nenin 30 të ligjit nr.10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”.

 

 

 

Neni 3

 

Në pikën 1 të nenit 69, pas fjalëve “dhe/oseadministrata e zonës së mbrojtur” shtohen fjalët “dhe/ose struktura përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit”,

 

 

Neni 4

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

 

K R Y E T A R I

 

 

LINDITA NIKOLLA

 

 

 

 

 

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.