Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 18.08.2020

|

Data e Mbylljes: 15.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 3474

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9062, DATË 8.5.2003, “KODI I FAMILJES”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 14.08.2020

|

Data e Mbylljes: 11.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2582

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9695, DATË19.3.2007 “PËR PROCEDURAT E BIRËSIMIT DHE KOMITETIN SHQIPTAR TË BIRËSIMIT”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 14.08.2020

|

Data e Mbylljes: 11.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1605

PËR PROFESIONIN E NDËRMJETËSIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 14.07.2020

|

Data e Mbylljes: 12.08.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 3790

Projektligji "PËR REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 10.06.2020

|

Data e Mbylljes: 08.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 7353

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2020-2023, TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR PËR PUBLIKUN 2019-2023

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 06.05.2020

|

Data e Mbylljes: 05.06.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 1732

Projektligji "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 12.12.2019

|

Data e Mbylljes: 13.01.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2407

PLANI I VEPRIMIT 2019-2023 NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 28.06.2019

|

Data e Mbylljes: 25.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 3693

Projektligji “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm dhe Ankesat në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019

|

Data e Mbylljes: 08.04.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1741

Projektligji "Pë disa ndryshime dhe shtesa në ligji nr 8331, datë 21.04.1998 "Për ekzekutimin e vendimeve penale", i ndryshuar

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019

|

Data e Mbylljes: 08.04.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1564