Projektligji "Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 20.06.2022

|

Data e Mbylljes: 18.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1033

PDF

|

XML

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror” ka si qëllim rregullimin dhe mirëfunksionimin e shërbimit përnbarimor shtetëror, duke përcaktuar rregulla të reja për organizimin dhe funksionimin e këtij shërbimi.

Projektligji synon të rregullojë çështjet thelbësore të organizimit dhe funksionimit të këtij shërbimi, duke vendosur parashikime mbi kushtet që duhet të përmbushin individët për të ushtruar detyrën e përmbaruesit gjyqësor shtetëror, statusin, vlerësimin etik dhe profesional të tyre, procedimin disiplinor, përfundimin e marrëdhënies në shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror, si dhe marrëdhëniet me institucionet shtetërore dhe me subjektet e tjera publikë dhe privatë.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.