PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998 “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 04.11.2020

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.