P/LIGJI PER AMNISTINE FISKALE DHE PENALE PER SUBJEKTET QE BEJNE DEKLARIM VULLNETAR TE PASURIVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.07.2020

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.