Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj per Garden e Republikes se Shqiperise

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

Strategjia Ndersektoria e Sigurise ne Komunitet 2021-2026

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

Strategjia Kunder Krimit te Organizuar dhe Krimeve te Renda 2021-2025

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020