Projektligj Për disa ndryshime në ligjin nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 18.01.2023

|

Data e Mbylljes: 15.02.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 703

PDF

|

XML

Projektligji synon rregullimin e marrëdhënieve të punës për punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale. Mënyra e funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe degëve të saj territoriale, trajtimi i punonjësve dhe vakancat kanë diktuar nevojën e ndërmarrjes së kësaj nisme duke rishikuar kuadrin ligjor që rregullon këto marrëdhënie. 

 

Nisur nga fakti se institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale janë institucione kyçe në mbarëvajtjen procesit të mbikëqyrjes së dënimeve me burgim të dhëna nga gjykata apo masave të sigurimit me “arrest në burg” është e nevojshme që të rikonceptohet sërish mënyra e rregullimit të marrëdhënieve të punës për rekrutimin e punonjësve të të gjitha niveleve, me përjashtim të punonjësve të Policisë së Burgjeve, të cilët rekrutohen në përputhje me ligjin nr. 80/2020 “Për Policinë e Burgjeve” dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. 

 

Projektligji i propozuar synon të rishikojë mënyrën e trajtimit të punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe të institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, duke përcaktuar se marrëdhëniet e punës për të gjithë punonjësit e këtyre institucioneve do t’i nënshtrohen parashikimeve të Kodit të Punës. Lidhur me situatën e krijuar, synohet që ky ndryshim i mënyrës së organizimit të DPB të sjellë plotësimin e organikës duke u dhënë mundësi punonjësve aktualë të vijojnë marrëdhëniet e punës sipas Kodit të Punës, si dhe rekrutimin e punonjësve të rinj.  

 

Për sa më sipër, miratimi i këtij projektligji do të bëjë të mundur mirëfunksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe Institucioneve të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, në zbatim të legjislacionit përkatës.  

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.