Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Draft plani i rishikuar i veprimit të Axhendës Dixhitale 2015 - 2020

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 04.07.2019

Plani i Veprimit i Strategjise Ndersektoriale te Reformes ne Administraten Publike 2018-2022

Departamenti i Administratës publike

|

Postuar më: 02.07.2019

“PËR PROKURIMET NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SIGURISË”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 27.06.2019