Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 35_2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to"

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 23.10.2020

|

Data e Mbylljes: 20.11.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Plani i Menaxhimit të Integruar Butrintit (2020-2030)

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 26.12.2019

|

Data e Mbylljes: 17.01.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj për disa shtesa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.35/2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to "

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 19.11.2019

|

Data e Mbylljes: 17.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektvendim për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019 – 2025

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 18.11.2019

|

Data e Mbylljes: 16.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji për " Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9616 , datë 27.09.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë” "

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 20.11.2018

|

Data e Mbylljes: 13.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10352, datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, të ndryshuar”

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 15.08.2018

|

Data e Mbylljes: 04.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë 2016

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 06.03.2017

|

Data e Mbylljes: 06.05.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur