Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 29.06.2022

|

Data e Mbylljes: 29.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

PROJEKTLIGJI “PËR TREGTIMIN E PRODUKTEVE QË MUND TË PËRDOREN PËR DËNIME KAPITALE, TORTURË OSE DËNIME APO TRAJTIME ÇNJERËZORE OSE DEGRADUESE”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 15.11.2021

|

Data e Mbylljes: 15.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 01.10.2021

|

Data e Mbylljes: 06.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.9047, datë 10.07.2003 “Për shërbimin ushtarak në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.03.2021

|

Data e Mbylljes: 30.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për rezervat materiale të shtetit”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 24.02.2021

|

Data e Mbylljes: 30.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 29.06.2020

|

Data e Mbylljes: 15.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 173/2014 “Për disiplinën në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 29.06.2020

|

Data e Mbylljes: 29.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur