Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Plani i Veprimit 2022-2024 i Strategjisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve 2019 – 2024

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 17.11.2021

|

Data e Mbylljes: 16.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Per policine bashkiake"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 16.11.2021

|

Data e Mbylljes: 14.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime” në ligjin nr. 107 datë 27.10.2016 “Për prefektin e qarkut”

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 07.06.2021

|

Data e Mbylljes: 05.07.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektvendimi “Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për luftën kundër trafikimit të personave 2021-2023”.

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 03.06.2021

|

Data e Mbylljes: 01.07.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur