Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, i ndryshuar

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 27.10.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 149

Projektvendim për Miratimin e Kërkesave për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.09.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 362

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 341

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.10 440, DATË 7.7.2011 “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 266

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.155, DATË 7.12.2020 “PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 230

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.10 440, DATË 7.7.2011 “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 183

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.27, DATË 17.3.2016 “PËR MENAXHIMIN E KIMIKATEVE”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 202

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 463, DATË 22.9. 2011 “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 242