Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

Projektligji “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 10.07.2019

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 89/2014 “PËR PAJISJET MJEKËSORE”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 03.05.2019

PËR ASISTENCËN SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.03.2019