Projektligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 103/2016, "Per akuakulturen""

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, hap  procesin e konsultimit publik per projektligjin "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.103/2016, "Per akuakulturen"". Lutemi dergimin e komenteve apo sugjerimeve tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se procesit per njoftim dhe konsultim publik, ne  adresen lauresha.grezda@bujqesia.gov.al dhe erola.rada@bujqesia.gov.al

Bashkelidhur gjeni projektligjin shoqeruar me relacionin shpjegues si dhe raportin e vleresimit e ndikimit RIA.

Duke ju falenderuar per bashkepunimin,

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.