PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT DHE SIPËRFAQES TË EKOSISTEMEVE NATYRORE LUGINA E VALBONËS, THETH DHE LUMI I GASHIT NGA PARQE KOMBËTARE DHE REZERVË STRIKTE NATYRORE NË PARK KOMBËTAR “ALPET E SHQIPËRISË”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 8, të pikës 1 të nenit 35 dhe nenit 36 të Ligjit nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, me propozim të ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

1. Miratimin e ndryshimit të statusit të ekosistemeve natyrorë, “Lugina e Valbonës” dhe “Theth” shpallur Park Kombëtar (kategoria e II e zonave të mbrojtura) dhe “Lumi i Gashit” shpallur Rezervë Strikte Natyrore (kategoria e I e zonave të Mbrojtura) në Park Kombëtar “Alpet e Shqipërisë” (kategoria e II e zonave të mbrojtura).

 

2. Miratimin e ndryshimit në sipërfaqe të ekosistemeve natyrore “Theth, Lugina i Valbonës dhe “Lumi i Gashit”, nga 2630.0 ha, 8000.0 ha dhe 3000.0 ha; në 82844.65 ha, sipas hartës bashkëngjitur në Shtojcën 1 dhe ku kufijtë janë të paraqitur sipas tabelës së koordinatave në Shtojcën 2, bashkëngjitur këtij vendimi dhe që janë pjesë përbërëse e tij.

 

3. Zona brenda këtij ekosistemi natyror përfshin pyje, kullota, toka bujqësore, shkurre, sipërfaqe ujore, inproduktive dhe zona urbane. Mbulesa e tokës brenda sipërfaqes së Parkut Kombëtar, jepet në Tabelën 1, si më poshtë:

 

Tabela 1. Sipërfaqja e PK, e përshkruar sipas mbulesës.

 

Mbulesa

Sip. në ha

Përqindja

Pyje

34496.15

41.640

Sipërfaqe heterogjene bujqësore

2474.87

2.987

Sipërfaqe me vegjetacion të pakët

15704.22

18.956

Kullota

400.82

0.484

Shkurre

29491.88

35.599

Zona Urbane

276.71

0.334

Total

82844.65

100.000

 

4. Parku Kombëtar “Alpet e Shqipërisë” ndahet në tre nënzona ruajtjeje e administrimi, si më poshtë vijon:

a) Nënzona Qëndrore A, me sipërfaqe 1695.1 (një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë presje një) ha, e shënuar në hartë me ZQ A.

Kjo nënzonë përfshin habitatet kryesore pyjore (pyje të lartë, cungishte dhe shkurre) dhe përcaktohet si zonë me vlera të larta për trashëgiminë natyrore e biodiversitetin dhe në të zbatohet shkalla më e lartë e mbrojtjes,  që siguron një territor të pashqetësuar. Në këtë nënzonë lejohen kërkimi shkencor, zhvillimi i veprimtarive ekoturistike te kontrolluara në natyrë. Në ZQ A janë të ndaluara: prerja e drurëve dhe e shkurreve; përdorimi i kimikateve dhe i plehrave kimike; ndërtime të çdo lloji; nxjerrja e mineraleve dhe e torfave; ndezja e zjarreve; kullotja, kalimi i kafshëve shtëpiake dhe ndërtimi i objekteve për mbajtejn e tyre; etj.

b) Nënzona Qëndrore B, me sipërfaqe 54180.07 (pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e tetëdhjetë presje zero shtatë) ha, e shënuar në hartë me ZQ B.

Kjo nënzonë përfshin habitatet kryesore pyjore (pyje të lartë, cungishte dhe shkurre) dhe përcaktohet si zonë me vlera të larta për trashëgiminë natyrore e biodiversitetin dhe në të zbatohet shkalla më e lartë e mbrojtjes,  që siguron një territor të pashqetësuar. Në këtë nënzonë lejohen kërkimi shkencor, zhvillimi i veprimtarive ekoturistike të lira në natyrë. Në ZQ B janë të ndaluara: shfrytëzimi i tokës me teknologji intensive, me mjete dhë mënyra që shkaktojnë ndryshime rrënjësore në biodiversitet, në strukturën dhe funksionet e ekosistemeve ose që dëmtojnë në mënyrë të pandreqshme në sipërfaqen e tokës; neutralizimi i mbetjeve me origjinë jashtë territorit të “Parkut Kombëtar”; shpërndarja e kafshëve dhe e bimëve jovendase, kur ato sjellin ndryshime në biodiversitetin e sonës; riprodhimi intensiv, me përjashtim të riprodhimeve shpëtuese; ndërtimi i rrugëve, autostradave, hekurudhave, zonave urbane, hidrocentraleve, linjave të tensionit të lartë dhe sistemeve të naftës dhe gazit me shtrirje të gjatë; larja dhe spërkatja e rrugëve me kimikate; mbjellja e pyjeve monokulturë; etj.

c) Nënzona e Përdorimit Tradicional dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, me sipërfaqe 26969.48 (njëzet e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë presje dyzet e tetë) ha, e shënuar në hartë me ZPTQ.

Kjo nënzonë përfshin tokat bujqësore e kullotat, dhe territore ujore ku mundësohet vazhdimi i veprimtarive tradicionale si bujqësi, kullotje, grumbullimi i bimëve mjekësore e aromatike, me përdorim të balancuar të tyre dhe nuk lejohen ndërtimet e veprimtaritë që shkaktojnë ndryshimin e gjendjes natyrore të ekosistemit. Në nënzonën e përdorimit tradicional dhe zhvillimit të qëndrueshëm, zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive ekonomike, sociale, agrobiznesit, argëtuese, sportive e ekoturistike, ndërtimi i infrastrukturës sipas planeve të zhvillimit urban e turistik të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), të cilat nuk cënojnë integritetin ekologjik të ekosistemit dhe respektojnë funksionet e zonës së mbrojtur, vlerat ekologjike dhe ato të peizazhit natyror e kulturor.

 

Zonimi dhe sipërfaqet në Parkun Kombëtar “Alpet e Shqipërisë” jepen në Tabelën 2.

 

Tabela 2. Zonimi i brendshëm i Parkut Kombëtar.

 

Zonimi

Sip. në ha

Përqindja

Zona qëndrore A

1695.1

2.05

Zona qëndrore B

54180.07

65.40

Zona e përdorimit tradicional dhe zhvillimit të qëndrueshëm

26969.48

32.55

Totali

82844.65

100.00

 

5. Aktivitetet shfrytëzuese të burimeve natyrore, të cilat ndodhen brenda territorit të parkut kombëtar dhe që janë pajisur me leje mjedisore dhe/ose vendim të KKT-së deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, do të lejohen të vazhdojnë ushtrimin e aktivitetit nëse përmbushin kushtet e parashikuara nga Ligji nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”.

 

6. Zonat urbane brenda perimetrit të zonave të mbrojtura, të identifikuara në Vendimin nr. 10, datë 28.12.2020 në Këshillin Kombëtar të Territorit, do të jenë pjesë e Planit të Menaxhimit të zonës së mbrojtur duke u harmonizuar me rregullat e parashikuara nga Planet e Përgjithshme Vendore dhe Planet e Detajuara Urbane të miratuara.

 

7. Ministria përgjegjëse për zonat e mbrojtura, në bashkëpunim me ministritë e linjës, me bashkitë, me publikun e interesuar, shoqërinë civile dhe me pronarët privatë, pronat e të cilëve shtrihen brenda territorit të zonës së mbrojtur, miraton Planin e Menaxhimit të Parkut Kombëtar dhe objektivat e ruajtjes së zonës, të hartuar nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura brenda brenda dy vitesh, nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

 

8. Administratat e Zonave të Mbrojtura, Qarku Shkodër dhe Kukës, kryejnë funksionet menaxhuese të Parkut Kombëtar “ Alpet e Shqipërisë”.

 

9. Me hyrjen në fuqi të këtij Vendimi, Vendimet nr. 102, datë 15.01.1996; nr. 96, datë 21.11.1966; nr. 102, datë 15.01.1996 të Këshillit të Ministrave “Për shpalljen respektivisht të Lumit të Gashit Rezervë Strikte Natyrore, Thethit Park Kombëtar dhe gjithashtu Valbonës Park Kombëtar”, shfuqizohen.

 

10. Ngarkohet Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe organet përkatëse të vetqeverisjes vendore, për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

                                                                                                              KRYEMINISTËR

 

                         EDI RAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA 2

 

Pika

X

Y

Pika

X

Y

Pika

X

Y

1

485386.34

4690857

51

486889.6

4688755

101

485594.7

4688949

2

485389.55

4690809.4

52

486854.8

4688743

102

485547.9

4688922

3

485424.63

4690751.6

53

486820

4688732

103

485523.5

4688915

4

485460.35

4690739.5

54

486785.2

4688722

104

485508.4

4688911

5

485605.34

4690690.2

55

486756.9

4688701

105

485446.3

4688913

6

485685.6

4690617

56

486739.8

4688662

106

485419.9

4688914

7

485789.4

4690568

57

486734

4688623

107

485405.1

4688915

8

485941.12

4690495.6

58

486739.5

4688552

108

485360.3

4688896

9

486109.46

4690360

59

486738.3

4688509

109

485284

4688863

10

486264.49

4690210

60

486741.2

4688489

110

485233.8

4688863

11

486288.66

4690166.8

61

486756.5

4688463

111

485067.3

4688845

12

486355.64

4690132.6

62

486712.4

4688481

112

484929.5

4688867

13

486396.24

4690056.3

63

486663.4

4688504

113

484887.2

4688861

14

486471.82

4689844.1

64

486627.3

4688514

114

484847.6

4688855

15

486494.78

4689779.6

65

486570

4688524

115

484811.1

4688861

16

486502.84

4689769.1

66

486544.6

4688518

116

484779

4688866

17

486545.74

4689721.9

67

486526.8

4688509

117

484712.8

4688873

18

486578.03

4689677.3

68

486515.1

4688513

118

484711.1

4688873

19

486602.47

4689624.7

69

486495.7

4688535

119

484698.4

4688874

20

486627

4689564.1

70

486462.7

4688551

120

484664

4688876

21

486656.41

4689542.5

71

486432.9

4688563

121

484585.4

4688876

22

486664.75

4689508.2

72

486398

4688565

122

484516.9

4688857

23

486678.48

4689466

73

486373.5

4688578

123

484498.4

4688850

24

486714.19

4689355.2

74

486363.8

4688593

124

484480.4

4688843

25

486768.19

4689264.6

75

486341.6

4688625

125

484451.1

4688861

26

486832.28

4689216.4

76

486321.9

4688627

126

484400.6

4688881

27

486856.38

4689192.8

77

486207.7

4688660

127

484312.3

4688958

28

486935.94

4689137.9

78

486180.1

4688675

128

484226.5

4689065

29

486950.55

4689111.1

79

486157.9

4688726

129

484204.4

4689141

30

486960.29

4689093.7

80

486147

4688752

130

484185

4689212

31

486974.97

4689060.5

81

486132

4688765

131

484163.4

4689254

32

487013.38

4689035.6

82

486106.4

4688785

132

484132.8

4689264

33

487046.79

4689029.6

83

486094.5

4688805

133

484089

4689277

34

487080.27

4689018.9

84

486083.6

4688830

134

484052.9

4689330

35

487110.61

4689005

85

486066.3

4688863

135

484035.2

4689356

36

487137.73

4688994.2

86

486058.6

4688885

136

483999.7

4689448

37

487158.6

4688975.3

87

486052.1

4688897

137

483931

4689541

38

487184.32

4688948.6

88

486031.5

4688936

138

483883.8

4689635

39

487179.74

4688932.7

89

486026.1

4688948

139

483771.9

4689760

40

487164.05

4688916.6

90

486000.2

4688980

140

483767.8

4689755

41

487143.58

4688902.1

91

485973.2

4689028

141

483699.8

4689680

42

487107.04

4688903.3

92

485930.7

4689046

142

483600.1

4689652

43

487076.87

4688902.9

93

485893.7

4689043

143

483374.2

4689598

44

487048.47

4688886.7

94

485886.4

4689042

144

483285.6

4689542

45

487029.7

4688862.7

95

485838.2

4689039

145

483219.2

4689567

46

487012.5

4688840.2

96

485782.5

4689047

146

483137.3

4689598

47

486992.11

4688817.8

97

485733.9

4689085

147

483083.8

4689619

48

486968.46

4688803.2

98

485681.4

4689048

148

483009.8

4689650

49

486946.42

4688787

99

485639.7

4688994

149

482942.6

4689679

50

486914.91

4688766

100

485595.2

4688949

150

482780.5

4689740

151

482748.68

4689764.6

201

479646.4

4689540

251

478139.5

4688836

152

482729.76

4689779.2

202

479612

4689540

252

478109.7

4688805

153

482673.8

4689812.9

203

479581.6

4689537

253

478079.7

4688786

154

482641.5

4689860.2

204

479568.6

4689516

254

478051.4

4688767

155

482568.55

4689867.3

205

479539.7

4689500

255

478019.9

4688739

156

482549.5

4689869.2

206

479515.9

4689492

256

477986.8

4688723

157

482448.14

4689879.1

207

479485.7

4689477

257

477955.2

4688711

158

482364.32

4689898.3

208

479467.2

4689470

258

477931.4

4688705

159

482328.85

4689906.4

209

479434.2

4689463

259

477901.3

4688701

160

482294.28

4689914.3

210

479405.2

4689452

260

477861.7

4688691

161

482271.54

4689911.3

211

479386.9

4689439

261

477836.4

4688685

162

482172.35

4689898.2

212

479364.7

4689413

262

477798.3

4688679

163

482039.94

4689880.7

213

479342.2

4689413

263

477764.9

4688684

164

481850.02

4689825.5

214

479314.3

4689418

264

477737.9

4688687

165

481572.57

4689821.4

215

479261.3

4689427

265

477706.1

4688691

166

481522.2

4689816

216

479228.3

4689417

266

477671.1

4688692

167

481374.92

4689800.3

217

479199.4

4689401

267

477633

4688696

168

481327.18

4689810.3

218

479177.1

4689379

268

477598.1

4688693

169

481260.64

4689843.9

219

479152.3

4689351

269

477584

4688674

170

481194.13

4689874.9

220

479112.9

4689327

270

477565.1

4688659

171

481166.78

4689951.3

221

479085.3

4689311

271

477542.9

4688654

172

481111.09

4690027.5

222

479036

4689311

272

477520.9

4688638

173

481088.95

4690058

223

479018.8

4689309

273

477495.6

4688625

174

480987.58

4690039.4

224

478901

4689207

274

477462.4

4688618

175

480781.35

4690046.1

225

478869.5

4689180

275

477448.3

4688597

176

480630.27

4690051

226

478854.6

4689172

276

477435.6

4688596

177

480629.68

4690050.9

227

478839.7

4689164

277

477408.4

4688616

178

480572.7

4690041.9

228

478827.4

4689129

278

477389.3

4688622

179

480522.31

4690007.4

229

478799.1

4689111

279

477373.5

4688612

180

480466.53

4689973.5

230

478751.7

4689085

280

477370.6

4688593

181

480397.51

4689931.5

231

478718.6

4689069

281

477372.4

4688571

182

480362.6

4689910.3

232

478666

4689071

282

477366.3

4688549

183

480301.47

4689888.4

233

478645.1

4689059

283

477360.2

4688533

184

480191.5

4689880.8

234

478635.3

4689054

284

477352.2

4688499

185

480093.7

4689891.1

235

478608.2

4689040

285

477332.5

4688483

186

480083.42

4689892.2

236

478597

4689005

286

477318.9

4688486

187

480002.7

4689920.5

237

478579.8

4688986

287

477306.3

4688482

188

479846.43

4689901.1

238

478538.8

4688965

288

477298.5

4688472

189

479653.23

4689877

239

478500.7

4688961

289

477294.6

4688464

190

479673.28

4689840.3

240

478442.2

4688940

290

477289.1

4688456

191

479672.32

4689809.8

241

478427.3

4688928

291

477278.8

4688456

192

479673.93

4689784.7

242

478382.8

4688940

292

477255

4688452

193

479698.02

4689762.5

243

478362.2

4688937

293

477211.6

4688451

194

479700.9

4689742.7

244

478335.3

4688927

294

477179.2

4688452

195

479690.64

4689714.8

245

478300.4

4688925

295

477152

4688461

196

479702.95

4689680.5

246

478276.7

4688915

296

477129.4

4688464

197

479692.85

4689639.3

247

478246.7

4688901

297

477109.7

4688451

198

479689.36

4689598.3

248

478218.2

4688899

298

477095.4

4688435

199

479676.33

4689580.9

249

478178.5

4688892

299

477078.9

4688428

200

479663.36

4689558.3

250

478159.7

4688871

300

477068.2

4688436

301

477050.96

4688440.2

351

476191

4688126

401

475536.1

4687580

302

477043.12

4688432.2

352

476194.3

4688106

402

475442.1

4687751

303

477029.27

4688428

353

476197

4688090

403

475399.8

4687831

304

477009.38

4688431.1

354

476195.5

4688084

404

475378.9

4687900

305

476996.21

4688425.7

355

476185.2

4688076

405

475337.9

4687964

306

476982.49

4688410.9

356

476182.2

4688066

406

475313.2

4688000

307

476970.68

4688402.2

357

476170.4

4688054

407

475300.1

4688030

308

476949.65

4688390

358

476156.1

4688036

408

475257.9

4688104

309

476934.47

4688387.2

359

476135.8

4688016

409

474991.3

4688211

310

476915.1

4688402.9

360

476115.2

4688018

410

474956.2

4688221

311

476896.47

4688411.2

361

476094.9

4688006

411

474750.3

4688283

312

476877.81

4688422.3

362

476092.4

4687987

412

474706.4

4688302

313

476870.38

4688435.4

363

476091.5

4687956

413

474674.5

4688315

314

476858.3

4688449.8

364

476078.4

4687948

414

474624.6

4688326

315

476841.7

4688454.9

365

476057.8

4687951

415

474581.2

4688325

316

476743.68

4688480.9

366

476039.3

4687949

416

474530.5

4688317

317

476724.53

4688478

367

476028.9

4687930

417

474460.2

4688313

318

476699.52

4688466.5

368

476016.6

4687909

418

474460.2

4688313

319

476674.51

4688455

369

476002.2

4687897

419

474402.7

4688292

320

476646.13

4688448.7

370

475983

4687901

420

474380.6

4688282

321

476614.49

4688438.4

371

475967.8

4687898

421

474356.3

4688280

322

476586.2

4688424.8

372

475945.4

4687889

422

474330.7

4688297

323

476561.87

4688411.9

373

475926.6

4687886

423

474300.9

4688350

324

476545.52

4688395.9

374

475907.1

4687882

424

474287.4

4688362

325

476533.16

4688377.9

375

475895.9

4687874

425

474260.9

4688391

326

476518.82

4688359.2

376

475888.9

4687848

426

474234.3

4688430

327

476502.89

4688363.6

377

475882.6

4687826

427

474214.8

4688455

328

476472.26

4688376.9

378

475874.1

4687820

428

474183.9

4688467

329

476454.36

4688369.3

379

475862.2

4687822

429

474165.7

4688474

330

476394.02

4688378.4

380

475843.6

4687823

430

474104.7

4688478

331

476361.88

4688369.2

381

475832.5

4687811

431

474084.1

4688468

332

476350

4688366.4

382

475821.2

4687781

432

474058.7

4688463

333

476330.83

4688365.6

383

475811.5

4687771

433

474004.3

4688462

334

476305.64

4688369.2

384

475785.4

4687761

434

473963.3

4688468

335

476283.8

4688369.6

385

475777.6

4687753

435

473915.7

4688479

336

476249.16

4688360.5

386

475769.8

4687737

436

473844.8

4688470

337

476230.33

4688360

387

475761.5

4687714

437

473787.9

4688470

338

476224.01

4688356.7

388

475753.2

4687692

438

473749.6

4688460

339

476217.75

4688349.5

389

475744

4687683

439

473728.6

4688452

340

476212.35

4688336

390

475718.9

4687676

440

473708

4688444

341

476214.09

4688322.5

391

475698.5

4687674

441

473692.2

4688440

342

476223.79

4688299.5

392

475684.5

4687679

442

473660.4

4688441

343

476244.05

4688273.6

393

475667.2

4687684

443

473642.9

4688443

344

476250.58

4688257.8

394

475640.1

4687687

444

473623.8

4688446

345

476245.98

4688244.2

395

475619.6

4687682

445

473595.1

4688461

346

476242.17

4688230.7

396

475610.5

4687670

446

473539.1

4688492

347

476238.46

4688208.4

397

475595.5

4687652

447

473504.5

4688512

348

476229.13

4688191.6

398

475576.5

4687633

448

473486.3

4688528

349

476214.33

4688166.9

399

475571.4

4687618

449

473439.3

4688589

350

476199.5

4688145.2

400

475562.6

4687592

450

473422.4

4688612

451

473400.7

4688630.4

501

472685

4689224

551

471922.5

4689827

452

473371.98

4688641.9

502

472653.8

4689229

552

471917.6

4689834

453

473341.6

4688659

503

472632.5

4689244

553

471907.7

4689845

454

473327.79

4688685.9

504

472605.7

4689271

554

471886.5

4689860

455

473330.03

4688697.8

505

472587.6

4689293

555

471877.7

4689866

456

473338.57

4688714.6

506

472571.5

4689304

556

471882.2

4689877

457

473337.01

4688743.8

507

472563.6

4689308

557

471884.1

4689883

458

473336.29

4688773.3

508

472556.3

4689309

558

471886.3

4689896

459

473335.14

4688803.5

509

472545.1

4689306

559

471886.2

4689905

460

473332.54

4688821.7

510

472535.9

4689300

560

471881.2

4689918

461

473320.54

4688829.5

511

472515.5

4689291

561

471874.9

4689929

462

473301.45

4688832.5

512

472504.9

4689289

562

471869.2

4689937

463

473283.15

4688835.4

513

472494.9

4689292

563

471863.1

4689948

464

473265.66

4688837.6

514

472489.6

4689298

564

471857.8

4689957

465

473245.75

4688842.9

515

472480.1

4689314

565

471853

4689960

466

473228.99

4688849.9

516

472471.3

4689332

566

471847.1

4689956

467

473219.23

4688869.6

517

472463.9

4689342

567

471845.6

4689949

468

473185.59

4688894.6

518

472450.5

4689347

568

471847.3

4689944

469

473154.52

4688895.5

519

472442.5

4689360

569

471850.9

4689939

470

473125.22

4688896.3

520

472430.7

4689372

570

471851.7

4689936

471

473109.34

4688896.9

521

472418.9

4689383

571

471849.5

4689934

472

473083.85

4688911.5

522

472408.2

4689388

572

471841.1

4689927

473

473075.75

4688924.6

523

472386.5

4689389

573

471838

4689925

474

473066.99

4688938.4

524

472369

4689391

574

471830.9

4689917

475

473054.25

4688952.8

525

472359.9

4689399

575

471818.4

4689896

476

473043.62

4688956.7

526

472348.1

4689413

576

471812.9

4689891

477

473027.11

4688953.8

527

472323.6

4689430

577

471801.4

4689885

478

473010.59

4688951.6

528

472304.2

4689443

578

471790.4

4689884

479

472997.3

4688956.1

529

472283.3

4689468

579

471776.1

4689883

480

472978.59

4688971.8

530

472261.9

4689487

580

471762.8